Samotný projekt vznikol v rámci mikrograntu NSK a s výraznou finančnou, materiálnou a personálnou podporou obce Trávnica, ktorej predstaviteľom aj touto cestou srdečne ďakujeme, rovnako ďakujeme aj ďalším spolutvorcom náučného chodníka, konkrétne RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. – Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre za metodickú a odbornú prípravu.

Čítajte viac